Студэнтам завочнага факультэта

Завочная форма навучання патрабуе ад студэнтаў належным вобразам арганізаваць самастойную работу па вывучэнню дысцыплін вучэбнага плана спецыяльнасці. На кафедры распрацаваны метадычныя дапаможнікі, якія дапамагаюць студэнтам у вывучэнні спецыяльных дысцыплін..

Дысцыпліна

Назва дапаможнікі

Аўтар

Від работы

Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя

Экология и контроль состояния окружающей среды: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников химико-технологических и инженерно-технических специальностей. – Минск, 2005. – 67 с

Ліхачова Г.У., Шыбека Л.А., Залыгіна В.С

друкаваны

 

Тэхналогія асноўных хімічных вытворчасцяў

Технология основных химических производств. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-36 07 01 и 1-36 07 01 01. - Минск: БГТУ, 2011. – 57 с.

Ліхачова Г.У.

друкаваны

Тэхналогія асноўных вытворчасцяў і ацэнка стану вытворчасці

Технология основных производств и оценка состояния производства. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников

Залыгіна В.С.

друкаваны

Маніторынг навакольнага асяроддзя

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Мониторинг окружающей среды» для студентов заочной формы обучения специальности 1 57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Ліхачова Г.У.

электронны

 

Мониторинг окружающей среды: лаб. практикум по дисциплине «Мониторинг окружающей среды» для студентов специальности 1-57 01 01. – Мн.: БГТУ, 2006. – 214 с.

Жарская Т.А., Ліхачова Г.У.

друкаваны

 

Мониторинг окружающей среды: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-57 01 01. – Мн.: БГТУ, 2007. – 184 с.

Жарская Т.А., Ліхачова А.В.

друкаваны

Тэхналогія асноўных вытворчасцей

Технология основных производств. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 1–57 01 01 – Мн.: БГТУ, 2013.

Жарская Т.А., Залыгіна В.С., Шыбека Л.А.

электронны

Хімія навакольнага асяроддзя

Химия окружающей среды: методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 1 – 57 01 01.– Мн.: БГТУ, 2012.

Ліхачова Г.У.

электронны

Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя

Кантрольныя заданні:

№1№2метадычныя ўказанні і спіс літаратуры

Инженерная охрана окружающей среды. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов специальности 1-57 01 01 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" заочной формы обучения – Мн.: БГТУ, 2012.

Марцуль У.М., Капорыкаў В.П.

электронны

Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Инженерная охрана окружающей среды» для студентов специальности 1 57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». – Минск, 2008.

Марцуль У.М.

электронны

Сістэмны аналіз у ахове навакольнага асяроддзя

Системный анализ в охране окружающей среды. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 1-57 01 01.– Минск, БГТУ, 2007.

Марцуль У.М., Ліпік В.Т.

друкаваны

Системный анализ в охране окружающей среды. Тексты лекций для студентов специальности 1-57 01 01 очной и заочной форм обучения.

Марцуль В.М., Ліпік В.Т.

друкаваны

Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і экалагічная экспертыза

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности  1-57 01 01. – Минск, БГТУ, 2003.

Марцуль У.М., Мошаў А.Б.

Друкаваны

Оценка воздействия и экологический контроль. Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплинам "Оценка воздействия на окружающую среду и промышленная экология" и "Производственный экологический контроль и экологический аудит". – Минск, БГТУ, 2005. – 70 с.

Марцуль У.М., Мошаў А.Б.

Друкаваны

Оценка воздействия на окружающую среду: учеб.пособие для студентов специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». – Минск: БГТУ, 2006. – 286 с.

Марцуль У.М.

Друкаваны

Экалагічны кантроль і аўдыт ў ахове навакольнага асяроддзя

Производственный экологический контроль и экологическое аудирование. Методические указания и контрольные задания. – Минск, БГТУ, 2004.

Марцуль У.М., Мошаў А.Б.

Друкаваны

Оценка воздействия и экологический контроль. Методическое пособие к практическим занятиям по дисциплинам "Оценка воздействия на окружающую среду и промышленная экология" и "Производственный экологический контроль и экологический аудит". – Минск, БГТУ, 2005. – 70 с.

Марцуль У.М., Мошаў А.Б.

Друкаваны

Прававое рэгуляванне ў галіне аховы навакольнага асяроддзя

Юридические и организационные основы охраны окружающей среды. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 1-57 01 01. – Минск, БГТУ, 2005.

Залыгіна В.С.

Друкаваны

Гігіена навакольнага асяроддзя

Гигиена окружающей среды. Методические указания и контрольные задания. – Минск, БГТУ, 2004.

Марцуль У.М., Мошаў А.Б.

Друкаваны

Прамысловая экалогія

Промышленная экология. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-25 01 07, специализации 1-25 01 07 24 «Экономика и управление на предприятии химической промышленности»

Марцуль У.М., Шыбека Л.А.

Друкаваны

Дыпломнае праектаванне

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Методические указания к дипломному проектированию. - Минск, БГТУ, 2005

Марцуль У.М., Жарская Т.А.

Друкаваны

Охрана окружающей среды. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальностей 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий»,  1-48 01 05 «Химическая технология переработки древесины», 1-48 02 01 «Биотехнология», 1-57 01 03 «Биоэкология». – Минск, 2009. – 63 с.

Шыбека Л.А., Ліхачова Г.У., Залыгіна В.С., Чаркес Н.С.

Друкаваны

 

Графік прыёму акадэмічных запазычанасцяў і кансультацый студэнтаў завочнага факультэта па кафедры прамысловай экалогіі