Навуковая школа

 

 

За 40 гадоў існавання кафедры ПиАХП сфарміравалася цэлая навуковая школа, асноўнымі кірункамі дзейнасці якой з'яўляюцца:
 • – падрыхтоўка навукова-педагагічных і даследніцкіх кадраў па хіміка-тэхнічнай інжынерыі, а таксама інжынерных кадраў па хімічнай тэхналогіі і тэхніцы для хімічнай прамысловасці і сумежных з ёй галін вытворчасці;
 • – навуковае абгрунтаванне гідрадынамічных спосабаў інтэнсіфікацыі тэхналагічных працэсаў і з'яў пераносу пры ўзаемадзеянні фаз у гамагенных і гетэрагенных асяроддзях;
 • – стварэнне хуткасных і энергаэканамічных апаратаў для правядзення працэсаў абсорбцыі, выпарвання, рэктыфікацыі, сепарацыі, экстракцыі з распрацоўкай інжынерных метадаў іх разліку.

 

Навуковая школа пачала фармавацца з моманту стварэння кафедры «працэсы і апараты хімічных вытворчасцяў» у БДТУ (раней БТІ ім. С.М. Кірава) у 1965 г. На першапачатковай стадыі ўпор быў зроблены на стварэнне навучальных і навуковых лабараторый і на падрыхтоўку ўласных навукова-педагагічных і даследніцкіх кадраў праз аспірантуру і па лініі спашукальніцтва. У выніку такога падыходу за кароткі перыяд былі сфармаваны лабараторыі па гідрамеханічных, цеплавых і дыфузійным працэсам, абсталяваныя дзейнымі айчыннымі і замежнымі мадэльнымі ўстаноўкамі, якія дазваляюць пры выкананні ўмоў маштабнага пераходу і эканомных расходах рэактываў фіксаваць адэкватныя рэальным параметры працэсаў. Дзякуючы высокаму ўзроўню абсталяванасці на кафедру ПіАХВ прыязджалі стажыравацца выкладчыкі ВНУ: Харкаўскага політэхнічнага інстытута, Магілёўскага тэхналагічнага інстытута, Днепрапятроўскага тэхналагічнага інстытута, Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Камагуэйского ўніверсітэта і спецыялісты НДІ і галіновых арганізацый з усяго былога СССР і інш.

Адначасова паспяхова вялася падрыхтоўка навуковых і навукова-педагагічных кадраў. У рамках навуковай школы абаронена 4 доктарскіх дысертацый (А.І. Яршоў, В.А. Астахаў, В.У. Маркаў, У.М. Собін) і звыш 20 кандыдацкіх. Тром дактарам навук прысвоена навуковае званне прафесара, 12 кандыдатам навукнавуковае званне дацэнта, 5 кандыдатам навукнавуковае званне старэйшага навуковага супрацоўніка. Частка падрыхтаваных спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі накіравана для працы ў іншыя ВНУ і НДІ.

 

Спіс кандыдатаў навук, падрыхтаваных на кафедры

 

 • 1969

Гухман Л.М. «Исследование гидродинамики и массообмена при взаимодействии фаз в однонаправленном закрученном потоке»

 • 1972

Собін В.М. «Исследование гидродинамических характеристик одно- и двухфазного (газожидкостного) закрученного потока в контактных элементах»

Тан В.А. «Разработка и исследование адсорбционного аппарата с центробежным разделением фаз»

Махнаткін Р.А. «Теоретические и экспериментальные исследования кинетики и динамики адсорбционных процессов»

 • 1973

Навасельская Л.В. «Исследование гидродинамики и массообмена в  прямоточно-центробежных контактных устройствах»

 • 1974

Кацашвілі В.Г. «Исследование работы элементной ступени контакта с взаимодействием фаз в закрученном прямотоке»

 • 1979

Жалкоўскі В.І. «Исследование закономерностей работы контакт-ной ступени с прямоточно-центробежными элементами»

Шнайдэрман М.Ф. «Закономерности течения и взаимодействия фаз в контактных устройствах с закрученным потоком»

 • 1980

Хоцін Л.М. «Исследование гидродинамики одно- и двухфазного закрученного потока в трубах и контактных устройствах»

 • 1982

Пратасаў С.К. «Закономерности движения фаз и их разделения в прямоточно-центробежных контактных устройствах и сепараторах»

Ізох А.І. «Исследование закономерностей течения жидкой фазы и эффективности работы контактной ступени элементного типа»

 • 1983

Гутеррез Рыкарда Раберта Гонзалез. «Закономерности уноса и сепарации капель в выпарном аппарате в зависимости от режимных и конструктивных параметров»

Клюшкава Г.С. «Применение комплексного метода дифференциальной термобарогравиметрии для исследования адсорбционных взаимодействий в системах цеолит–вода»

 • 1985

Сырбу В.К. «Очистка подземных вод Молдавии от сероводорода и фтора»

 • 1986

Голдар А.П. «Гидродинамика и массообмен при абсорбции газов в барботажно-прямоточных контактных устройствах»

Ярмаковіч М.П. «Гидродинамика и массообмен в противоточных пленочных аппаратах с закруткой потоков»

 • 1990

Суслаў С.Л. «Влияние конструктивных и режимных параметров на затраты энергии и технологические показатели при классификации суспензии в гидроциклонах»

 • 1993

Воўкаў В.К. «Закономерности движения и взаимодействия фаз в роторных массообменных аппаратах»

Калiшук Дз.Р. «Разработка ресурсосберегающих аппаратурно-технологических решений в производстве капролактама и аммиака»

Рабко А.Е. «Разработка барботажно-прямоточных контактных устройств для абсорбции труднорастворимых газов химически реагирующими поглотителями»

 • 1998

Баравiк А.А. «Разработка конструкции и метода расчета массообменного аппарата дисперсионно-пленочного типа»

 • 2004

Саевiч М.П. «Интенсификация теплообмена путем ввода острого пара в жидкость на экономайзерном участке вертикальных трубчатых аппаратов»

 • 2005

Кузьмiн У.У. «Гидродинамика потоков и эффективность очистки в циклонно-роторном пылеуловителе»

 • 2008

Лютарэвiч I.А. «Структура потоков и эффективность взаимодействия и разделения фаз в дисперсионно-пленочном аппарате роторного типа»

 • 2011

Мiсюля Д.I. «Снижение гидравлического сопротивления и уноса дисперсных частиц в циклонах с помощью статических раскручивающих устройств»

 • 2017

Апiмах Я.У. «Флотационное разделение смеси измельченных вторичных полимеров»