Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

Навукова-даследчыя тэмы:


На кафедры ажыццяўляецца навукова-даследчая дзейнасць па наступных тэмах:

 1. «Асноўныя тэндэнцыі тэхнасферы ва ўмовах глабальнай нестабільнасці». Выканаўцы: Вадап'янаў П.А., Бурак П.М. (Кіраўнік), Крывароцька В.У., Падручны М.В.
 2. «Сацыякультурныя і экалагічныя падставы бяспечнага будучага ва ўмовах глабальнай нестабільнасці». Выканаўцы: Вадап'янаў П.А. (Кіраўнік), Бурак П.М.
 3. «Ідэйныя ўстаноўкі і формы дзейнасці сучаснага праваслаўя ў Беларусі». Выканаўца: Кожыч Н.М. (Кіраўнік).
 4. «Структура і дынаміка грамадскай свядомасці транзітных таварыстваў». Выканаўцы: Матусевіч В.А. (Кіраўнік), Падручны М.В.
 5. «Прававое рэгуляванне сацыяльных каштоўнасцяў». Выканаўцы: Куліс Л.А. (Кіраўнік), Сяргеева Я.М.

 

Інфармацыя аб навуковых інтарэсах
выкладчыкаў кафедры філасофіі і права

 

 

Навуковыя інтарэсы

Вадапьянаў П.А.  член-кар. НАН Беларусі, д.ф.н., прафесар

Філасофія навукі і тэхнікі, адукацыя і станаўленне новай цывілізацыі, праблемы эвалюцыйнай біялогіі, глабальныя экалагічныя праблемы сучаснасці, праблемы міждысцыплінарнага сінтэзу сучаснай навукі

Бурак П.М. -  загадчык кафедры, дацэнт, к.ф.н.

Філасофія навукі і тэхнікі, метадалогія навуковага пазнання, праблемы каэвалюцыйнай стратэгіі і наасферагенезу, філасофія наасфернай адукацыі, светапоглядная бяспека грамадства, эвалюцыя постіндустрыялізму і станаўленне наасфернага грамадства, праблемы цывілізацыйнага канфармізму грамадства спажывання

Куліс Л.А.  дацэнт, к.ю.н.

Асаблівасці ажыццяўлення гаспадарчай і інвестыцыйнай дзейнасці ў РБ

Кожыч Н. М. -  дацэнт, к.ф.н.

Філасофскія праблемы праваслаўнага хрысціянства

 

 

Падручны М.В.  асістэнт

Праблема сінтэзу прыродазнаўчых і сацыягуманітарных ведаў. Праблема генна-культурнай каэвалюцыі

Сяргеева Е. М. -  асістэнт

Праблемы прававога рэгулявання на рынку нерухомасці

   

Матусевіч О. А. -  дацэнт, к.г.н.

Інтэлектуальная гісторыя, гістарычная культура, праблемы фарміравання і функцыянавання сацыяльнай памяці

 

Асноўныя публікацыі супрацоўнікаў кафедры

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі і курсы лекцый

 1. Бурак П.М. Філасофія: Вучеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2014. - 98 с.
 2. Куліс Л.А. Асновы лясной права. Курс лекцый для студэнтаў лесагаспадарчага факультэта. / Л.А. Куліс // Мінск: БДТУ, 2014.
 3. Вадап'янаў П. А., Бурак П. М. Філасофія і метадалогія навукі: хрэстаматыя: вучэб. дапаможнік. - Мінск: Беларуская навука, 2014. - 519 с.
 4. Вадап'янаў, П. А., Бурак П. М. Філасофія і метадалогія навукі: Вучеб.-метад. дапаможнік для магістрантаў - Мінск: БДТУ, 2014. - 146 с.
 5. Сяргеева, Я. М. Прававое рэгуляванне на рынку нерухомай маёмасці: курс лекцый для студэнтаў / Я. М. Сяргеева. - Мінск: БДТУ, 2012. - 85 с.
 6. Філасофія і метадалогія навукі: вучэб. дапаможнік / Ч. С. Кірвель [і інш.]. - Мінск: выш. шк., 2012. - 639 с.
 7. Куліс, Л.А. Гаспадарчае права: курс лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / Л.А. Куліс. - Мінск: БДТУ, 2011. - 148 с.
 8. Філасофія і метадалогія навукі. Хрэстаматыя: вучэб. дапаможнік для магістрантаў і аспірантаў / аўт.-склад .: П.А.Вадап'янаў, П.М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2011. - 393 с.
 9. Кожыч, Н.М. Этыка і эстэтыка. Тэксты лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў завочнай формы навучання / Кожыч Н.М. - Мінск: БДТУ, 2010.
 10. Куліс, Л.А. Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю. Вучэб-метад. дапаможнік для студэнтаў / Л.А. Куліс, Л.Г.Шышканава, Е.В.Максіменка. - Мінск: БДТУ, 2010.
 11. Вадап'янаў, П.А. (У суаўтарстве). Філасофія. Падручнік для студэнтаў ВНУ / пад рэд. Ю. А. Харына. - Мінск: Тэтрасістэмс, 2006. - 415 с.
 12. Вадап'янаў, П.А., Бурак, П. М. Філасофія і метадалогія навукі: Вучэб.-метад. дапаможнік для аспірантаў і магістрантаў. - Мінск: БДТУ, 2006.-128 с.
 13. Бурак, П. М. Філасофія і метадалогія навукі: курс лекцый для аспірантаў і магістрантаў / П. М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2008. - 286 с.
 14. Філасофія. Практыкум: Вучеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў завочнай формы навучання / П. А. Вадап'янаў [і інш.];пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - 164 с.
 15. Філасофія: курс лекцый для студэнтаў / П. А. Вадап'янаў [і інш.];пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010.-312 с.

Публікацыі ў замежных выданнях 

 1. Вадап'янаў, П. А. Дасягненне бяспечнага будучага ва ўмовах глабальнай нестабільнасці. У сб. "Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста университета". Т. 1. С. 42 - 48.  Выдавецтва: ЕКС-прес. 2015. (Балгарыя)
 2. Вадап'янаў, П. А. (у суаўтарстве з Сідарэнка І. Н.) Фрагментарна сеткавая рэальнасць нэаіндустрыяльнага грамадства. / П. А. Вадап'янаў (у суаўтарстве з Сідарэнка І. Н.) // «Перспектывы». - № 4. (54). - Одесса- 2013. - 0,3 д.а.
 3. Бурак П.М. Полімадальнасць самаарганізацыі сем'яў ва ўмовах глабалізацыі / П. М. Бурак // Сям'я ў традыцыйным і сучасным грамадстве: этнакультурны і сацыяльна-гістарычны вопыт: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. - Краснадар: КубГАУ, 2013. - С. 312 - 320.
 4. Падручны М.В. Сацыяльнае расслаенне ў люстэрку біяпалітыкі / М.В. Падручны // Сучасная адукацыя: традыцыі і інавацыі. Саратаў 2013 - С. 34 -38
 5. Вадап'янаў, П.А. Роля экалагічнай адукацыі ў станаўленні новай цывілізацыі / П.А. Вадап'янаў // У кн. Формиране на грамадзяніна і профессионалиста ў условията на университетското адукацыю (Кніга другая. Т. 1.) выд-ва «ЕКС-прес» - Габрава, 2013. Асоциация на професорите ад славянскіх краін (АПСС) С. - 311- 313.
 6. Вадап'янаў П. А. Фарміраванне чалавечых якасцяў ва ўмовах глабалізацыі / П. А. Вадап'янаў // У зб. Формиране на грамадзяніна і професионалиста ў условията на университетското адукацыю. Габрава 2012. С. 127 - 132.
 7. Вадап'янаў П. А. Тэарэтычныя падставы экалагічнай бяспекі ва ўмовах глабалізацыі / П. А. Вадап'янаў У кн .: «Filozofia zycia» W poszukiwaniu madrosci, piekna i dobra tom drugi Ksiega Jubileuszowa Profesora Ryszarda Rosy w 70. rocznice.Urodzin Pod redakcja naukowq prof. Edwarda Jarmocha i prof. Jerzego Kunikowskiego Siedlce 2012. -p. 67- 81.
 8. Вадап'янаў П. А. Трансфармацыя адукацыі ва ўмовах постіндустрыялізма і контуры сучаснай экалагічнай палітыкі / П. А. Вадап'янаў// У кн. Edukacja kulturowa. - Siedlce 2012 - p. 263 - 279.
 9. Вадап'янаў П. А. Трансфармацыя адукацыі ва ўмовах постіндустрыялізма і контуры сучаснай экалагічнай палітыкі / П. А. Вадап'янаў // У кн .: «Kompetencje wspotczesnego nauczyciela» т.2. - Siedlce 2012. - p. 352 - 361.
 10. Вадап'янаў П. А. Філасофская крытыка ў структуры метадалогіі навуковага пазнання / П. А. Вадап'янаў (у суаўтарстве з Пунчанка О. П.) // У зборніку Гуманiтарний вiсник. Запорiзькоi державноi iнженерноi академii. -Вып. № 48. - Запорiжжя 2012. - С. 204 - 214.
 11. Бурак П. М. Глабальнае нашэсце спажывецкай цывілізацыі і наасферны «козыр» ўсходнеславянскіх народаў / П. М. Бурак // Сацыяльная сінэргетыка і актуальная навука: інавацыйныя рэсурсы і нацыянальная бяспека ў эпоху глабальных трансфармацый: міжнар. зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. П. Шалаева; Йошкар-Ола: Паволжскі дзярж. технол.ун-т, 2012. - С. 148 - 154.
 12. Бурак П. М. Эвалюцыя цывілізацыйнага канфармізму і наасферны імператыў будучага / П. М. Бурак // Перспектывы (Адэса, Южнаўкраінск дзярж. Пед. Ун-т ім. Ушынскага). - 2012. - № 1. -З. 9 - 14.

 Навуковыя артыкулы ў беларускіх выданнях

 1. Вадап'янаў, П. А. Дасягненне бяспечнага будучага на шляху пераадолення выклікаў і рызык у жыцці грамадства. У кн .: «Ведаць, каб прадбачыць. Сацыялагічныя эцюды ». Мінск. БДУ. 2015. С. 81-97.
 2. Вадап'янаў, П. А. Сацыягуманітарныя веды і адукацыя як фактар геапалітычных трансфармацый. Працы БДТУ. № 5 (178) 2015. Гісторыя, філасофія, філалогія. Мінск, 2015, с. 85-89 (у суаўтарстве з Кірвель Ч.С.)
 3. Бурак П.М. Наасферный «дрэйф» грамадства, цывілізацыйны канфармізм і мегацикл развіцця жыцця »// Сацыялогія. №1, 2015, C. 47-58.
 4. Бурак П. М. Коэвалюцыйная парадыгма як метадалагічнае падстава аналізу тэндэнцый постіндустрыяльнага развіцця грамадства // Працы БДТУ. 2015. № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. С. 94-99.
 5. Бурак П. М. Сацыяльныя тэндэнцыі актуальныя гісторыі для прагназавання будучыні // Інтэлігенцыя / Інтэлектуалы ў крызісныя і пераломныя перыяды грамадскага развіцця: XXVI Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя. Іванава, 24-26 верасня 2015 г. - Іванава: Іван. дзярж. ун.-т, 2015. - С. 51 - 53.
 6. Бурак П. М. Тэхналагічны цыкл інавацыйнасці і якасць навучання і выхавання студэнтаў. У зб. «Вышэйшая школа: праблемы і перспектывы». Мінск: РІВШ, 2015, C. 130 - 135.
 7. Падручны М.В. Біясацыяльная дэтэрмінацыя сеткавых супольнасцяў // Палітыка, эканоміка і сацыяльная сфера: праблемы ўзаемадзеяння. Матэрыялы міжнароднай НПК. - Выдавецтва НГУ. - Новасібірск. - 2015. - 201 с.
 8. Падручны М.В. Сацыяльная стратыфікацыя ў люстэрку биополитики // Навуковая перспектыва. М., Выдавецтва «Інфініці», 2015. -189 с.
 9. Падручны М.В. Метадалагічныя аспекты мікрасацыялогіі сацыяльных інавацый // СОТИС - сацыяльныя тэхналогіі, даследаванні. Масква АНО СПО СОТИС. - 187 с.
 10. Крывароцька В.В. Асаблівасці прафесійнай арыентацыі ва ўмовах глабалізацыі // Працы БДТУ. - 2015. - № 5. - С. 117-121.
 11. Кожыч, Н. М. Праваслаўная духоўная адукацыя ў жыцці сучаснага беларускага грамадства // Працы БДТУ. - 2015. - №5.- С. 116- 118.
 12. Матусевіч В. А. Канфлікт інтэрпрэтацый мінулага ў сучасным грамадстве // Працы БДТУ. - 2015. - № 5. - С. 131-135.
 13. Куліс Л.А. Асаблівасці аб'ектаў сумежных правоў // Працы БДТУ - 2015. - № 5. - С. 47-49
 14. Куліс Л.А. Прававая мадэль паслявузаўскай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Юрыдычны мир.2015 г. №12
 15. Сяргеева Я.М. Прававое рэгуляванне статусу наёмнага работніка // Працы БДТУ - 2015. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - C. 49-54
 16. Вадап'янаў, П. А. Прыярытэты экалагічнай палітыкі ў дасягненні стабільнага будучага // П. А. Вадап'янаў, Ч. С. Кірвель / Філасофія, метадалогія, пазнанне. Сб-к навуковых прац да 85-годдзя акад. Д. І. Шыраканава. Мінск: Права і эканоміка.- 2014. - С. 83 - 92.
 17. Вадап'янаў, П. А. Станаўленне новай цывілізацыі ва ўмовах біясфернага стагоддзя // П. А. Вадап'янаў / Працы БДТУ, Гісторыя, філасофія, філалогія. № 5 (169) 2014, с.69 - 73.
 18. Вадап'янаў, П. А. Контуры новай цывілізацыі ў кантэксце ідэй каэвалюцыйнай стратэгіі // П. А. Вадап'янаў / Сінтэз філасофіі, навукі, культуры. Да 80-годдзя акадэміка В.С. Сцёпіна .. Сб-к артыкулаў. Мінск, БДУ. - 2014 с. 39-46.
 19. Бурак, П. М. Выклікі і магчымыя следства трансфармацыі грамадства ва ўмовах глабалізацыі // Працы БДТУ. - 2014. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія С. 78 - 81.
 20. Падручны М.В. Біяпалітычныя аспекты цывілізацыйнага дыялогу. / М.В. Падручны // «Сучасныя філасофскія парадыгмы: узаемадзеянне традыцый і інавацыйныя падыходы» Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Санкт-Пецярбург (17 верасня - 18 верасня). СПб., СПбУПиД.- 2014 - с. 45-49
 21. Матусевіч В. А. Мемарыяльнае заканадаўства: генезіс і супярэчнасці / В.А. Матусевіч // Працы БДТУ. - 2014. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 116-118.
 22. Кожыч Н. М. Праваслаўная духоўная адукацыя ў жыцці сучаснага беларускага грамадства / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. - 2014. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія.- С. 116- 118.
 23. Сергеева А.М. Асаблівасці прававога рэгулявання здзелак з нерухомай маёмасцю. Арэнда. / А.М. Сяргеева // Працы БДТУ№5. Гісторыя. Філасофія.Філалогія. Мінск, 2014. -с. 119-121.
 24. Сяргеева А.М. Гуманізацыя вышэйшай тэхнічнай адукацыі як фактар ​​развіцця асобы студэнта / А.М. Сяргеева // Працы БДТУ. Вучэбна-метадычная работа. Мн.: БДТУ, 2014. С. 203-205
 25. Вадап'янаў, П. А. Вытокі экалагічнага крызісу / П. А. Вадап'янаў // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 64. - 67.
 26. Бурак П.М. Інтэгратыўны падыход стратэгіі бяспечнай трансфармацыі постіндустрыялізму на постсавецкіх тэрыторыях / П. М. Бурак // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія - С. 77 - 80.
 27. Куліс Л.А. Прававы рэжым службовых аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці / Л. А. Куліс // Працы БДТУ. - 2013. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія - с.119 - 122.
 28. Матусевіч В.А. Польская гістарычная палітыка ва ўмовах трансфармацыі грамадства / В. А. Матусевіч // Працы БДТУ. - 2013. № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія - С. 113 - 115.
 29. Карканіца А.А. Чалавечая інжынерыя: сінтэз ведаў пра чалавека / А. А. Карканіца // Працы БДТУ. - 2013. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія - С. 123 - 126.
 30. Крывароцька В.У. Парадыгма універсальнага эвалюцыянізму і геаграфічная карціна свету / В. В. Крывароцька // Працы БДТУ. № 5, Гісторыя, філасофія, філалогія. - 2013. - С. 135 -139.
 31. Кожыч Н.М. Формы дзейнасці Рускай праваслаўнай царквы ў сучасных умовах / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. - 2013. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія - С. 116 - 118.
 32. Падручны М.В. Метадалагічныя праблемы сінтэзу прыродазнаўчых і гуманітарных ведаў / М.В. Падручны // Працы БДТУ.2013. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 109 - 113
 33. Сяргеева А.М. Некаторыя асаблівасці здзелак з нерухомай маёмасцю / А.М. Сяргеева // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 136 - 138