Вучэбная работа

Вучэбна-метадычныя комплексы

За перыяд 2010-2019 гг. выкладчыкамі кафедры распрацаваны наступныя вучэбна-метадычныя комплексы:

 • Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства) для спец. 1-25 01 07 16 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве ляснога комплексу». Распрацоўшчыкі: праф. Вараб'ёў І.П., дац. Сідарава Е.І.;
 • Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства) для спец. 1-25 01 07 24 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці», 1-25 01 07 26 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве будаўнічых матэрыялаў».Распрацоўшчыкі: праф. Вараб'ёў І.П., дац. Сідарава Е.І.;
 • Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства) для спец. 1-25 01 07 25 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве паліграфічнай прамысловасці». Распрацоўшчыкі: праф. Вараб'ёў І.П., дац. Сідарава Е.І.;
 • Прагназаванне і планаванне эканомікі для спец. 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве». Распрацоўшчык: дац. Касьпяровіч С.А.;
 • Прагназаванне і планаванне эканомікі для спец. 1-25 01 08 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт», 1-26 02 02 "Менеджмент". Распрацоўшчык: дац. Касьпяровіч С.А .; Арганізацыя працы для спец. 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», 1-26 02 02 "Менеджмент". Распрацоўшчык: дац. Канавальчык Г.О.

 

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

 

За кафедрай замацавана 13 дысцыплін. Кафедра ЭіКП арганізуе 2 вытворчыя і пераддыпломную практыку. У якасці баз практыкі выкарыстоўваецца 227 прадпрыемстваў, кафедра ўваходзіць у склад 2 вучэбна-навукова-вытворчых комплексаў.

Пры навучанні студэнтаў выкарыстоўваюцца сучасныя падыходы і спосабы, заснаваныя на ўжыванні наступных інавацыйных адукацыйных тэхналогій:

 • Электронныя канспекты лекцый і электронныя версіі навучальных дапаможнікаў;
 • Навучальныя электронныя прэзентацыі пры чытанні лекцый;
 • Камп'ютарныя праграмы для аналізу і аптымізацыі тэхніка-эканамічных паказчыкаў на практычных занятках;
 • Тэхналогія навучання ў імітацыйная-дзейнаснай гульнявой форме;
 • Тэставыя заданні;
 • Аналіз канкрэтных вытворча-эканамічных сітуацый;
 • Выкарыстанне метаду «Мазгавая атака»;
 • Мадэляванне праблемных сітуацый і іх рашэнне;
 • Крытычнае мысленне;
 • Камп'ютарнае мадэляванне эканамічных працэсаў пры выкананні індывідуальных заданняў;
 • Дыстанцыйнае кансультаванне студэнтаў;
 • Навучальны даследчы прынцып з індывідуальным падыходам да студэнтаў.

Рэалізацыя дадзеных тэхналогій і прыёмаў навучання дазваляе ажыццяўляць эфектыўны навучальны працэс і сістэматызацыю ведаў студэнтаў, забяспечвае лепшае ўспрыманне інфармацыі і выпрацоўку навыкаў правядзення эканамічных разлікаў, насычае тэарэтычныя курсы канкрэтнымі практычнымі прыкладамі, дазваляе асвоіць прагрэсіўны інструментарый і сучасныя сродкі для аналізу і вырашэння эканамічных задач.

Самастойная праца студэнтаў арганізуецца па сродках прадастаўлення хуткага доступу да лекцыйных і іншых вучэбных матэрыялаў, распрацоўцы індывідуальных заданняў з улікам інтарэсаў студэнта пры падрыхтоўцы да заняткаў (практычных, семінарскіх, лабараторных) і далейшым кантролем за іх выкананнем.

Арганізацыя навучальнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне

Навучальны год ўключае два семестры (верасень-студзень і люты-чэрвень), на працягу якіх студэнты атрымліваюць веды падчас лекцыйных заняткаў, семінараў, практычных і лабараторных работ, трэнінгаў і дзелавых гульняў. Ўзровень асваення дысцыплін кожным студэнтам бесперапынна аналізуецца і кантралюецца выкладчыкамі. Па заканчэнні семестра студэнты здаюць залікі і экзамены па вывучаемых дысцыплінах. Вучэбная сесія заклікана замацаваць і пашырыць веды і ўменні студэнтаў, атрыманыя на этапе самастойнай працы.

На кафедры курсавыя работы і праекты выконваюцца па 2 дысцыплінах (эканоміка арганізацыі (прадпрыемства), інвестыцыйнае праектаванне). Тэматыка курсавых і дыпломных работ (праектаў) звязана з пытаннямі і праблемамі галін прамысловасці, для якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў, і накіравана на вырашэнне актуальных задач у галіне павышэння эканамічнай эфектыўнасці выкарыстання матэрыяльных, працоўных і фінансавых рэсурсаў, зніжэння выдаткаў вытворчасці і павелічэнне рэнтабельнасці вытворчасці, канкурэнтаздольнасці прадукцыі прадпрыемстваў лясной комплексу, прадпрыемстваў хімічнай і паліграфічнай прамысловасці і прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Рэцэнзаванне дыпломных работ (праектаў) ажыццяўляюць дырэктары і вядучыя спецыялісты прадпрыемстваў (па матэрыялах якіх выконваюцца дыпломныя працы (праекты)), а таксама супрацоўнікі іншых эканамічных кафедраў універсітэта. Справаздачы і заўвагі старшыняў ДЭК абмяркоўваюць на пасяджэннях кафедры і Савеце інжынерна-эканамічнага факультэта.

Па ўсіх дысцыплінах, якія чытаюцца на кафедры, маюцца навучальныя праграмы, якія складзеныя на падставе тыпавых і базавых навучальных праграм. Праграмы адпавядаюць патрабаванням Дзяржаўнага адукацыйнага стандарту. Навучальныя праграмы штогод удакладняюцца і абмяркоўваюцца на пасяджэннях кафедры перад пачаткам навучальнага года.

У навучальным працэсе выкарыстоўваюцца метадычныя распрацоўкі (падручнікі, навучальныя дапаможнікі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі, практыкумы, метадычныя рэкамендацыі) выкладчыкаў кафедры, а таксама вядучых айчынных і замежных спецыялістаў. Навучальны працэс цалкам забяспечаны не толькі друкаванымі вучэбна-метадычнымі матэрыяламі, але і электроннымі выданнямі, якія ўключаюць: курсы лекцый па кожнай дысцыпліне, практыкумы, метадычныя ўказанні, электронныя базы дадзеных, якія носяць прафесійна-арыентаваны характар, ўлічваюць асноўныя матывацыі навучання студэнтаў, іх прафесійныя патрэбы.