Студэнтам

 

 


 

 


 


         

 

па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»» 

Назва дысцыпліны

Курс Прозвішча І.Іп.б. выкладчыка Дата правядзення Аудыторыя, корпус Час
           
           
           

 

 

ГРАФІК

ПРЫЁМА АКАДЭМІЧНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯСЦЯЎ

па дысцыплінах кафедры  турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстання»

1-75 01 01 "Лясная гаспадарка"

2019-2020  н.г.

Назва дыцыпліны

Курс Прозвішча І.Іп.б. выкладчыка Дата правядзення Аудыторыя, корпус Час
           
           

па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне"

зімовы сяместр 2019-2020 н.г.

Назва дыцыпліны

Курс Прозвішча І.Іп.б. выкладчыка Дата правядзення Аудыторыя, корпус Час
           
           
          .

 

 

 

ДЫПЛОМНІКАМ спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»!

 Календарны план выканання дыпломнай работы студэнтамі спецыяльнасці 

1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне» в 2019/2020 навуч. г.

 

          Раздзел 1 да   .04.2020 г.
          Раздзел 2 да   .05.2020 г.
          Раздзел 3 да   .05.2020 г.
          Раздзел 4 да   .05.2020 г.
          Заключэнне, рэкамендацыі, спіс літаратуры да   .05.2020 г.
          Канчатковае афармленне дыпломнай працы да   .05. 2020 г.

 

У перыяд з _ па __ чэрвеня 2020 г. на кафедры будуць арганізаваны рабочыя камісіі па ацэнцы магчымасці допуску студэнта да абароны дыпломнай працы. У працоўную камісію студэнтам ўяўляюцца цалкам аформленая дыпломная праца, якая змяшчае подпісы кіраўніка, кансультантаў, нормакантралёра, а таксама водгук кіраўніка дыпломнай працы.

Рабочая камісія заслухоўвае студэнта, вызначае  адпаведнасць дыпломнай працы заданню і патрабаванаму аб'ёму выканання і выносіць рашэнне аб допуску да абароны.

Патрабаванні да зместу і афармлення, парадак падрыхтоўкі і прадстаўлення дыпломных работ да абароны вызначаны ў стандарце  

СТП БГТУ 001-2010 «Проекты (работы) дипломные».

Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства


 

Перад пачаткам вытворчай практыкі неабходна атрымаць на кафедры наступныя дакументы, неабходныя для праходжання практыкі:

1. Дзённік на вытворчую тэхналагічную практыку.

2. Дзённік на вытворчую пераддыпломную практыку.

3. Дагавор і акт выкананых работ для кіраўніка пераддыпломнай практыкі.

4. Даведку ўстаноўленага ўзору для студэнтаў, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

5. Заданне на дыпломную працу.

Пасля заканчэння вытворчай практыкі неабходна прадставіць наступныя дакументы:

1. Справаздача па вытворчай тэхналагічнай практыцы.

2. Справаздача па вытворчай пераддыпломнай практыцы.

Справаздачы павінны быць падпісаны кіраўніком практыкі ад прадпрыемства, студэнтам і зацверджаны кіраўніком прадпрыемства . (На тытульным лісце робіцца адпаведная адзнака з подпісам кіраўніка (намесніка кіраўніка) прадпрыемства і ставіцца друк прадпрыемства).

Прыклады афармлення тытульных лістоў справаздач па практыцы:

   а) Вытворчая тэхналагічная

   б) Вытворчая тэхналагічная, (калі студэнт праходзіў практыку на  2-х прадпрыемствах)

   в) Вытворчая пераддыпломная

  

3.   Дакументы на аплату працы кіраўніка вытворчай пераддыпломнай практыкі:

Пры адмове кіраўніка ад прадпрыемства ад аплаты работ па кіраўніцтве вытворчай пераддыпломнай практыкай, неабходна прадставіць напісанае ім на імя рэктара заяву аб адмове ад аплаты (гл. прыклад). Подпіс кіраўніка практыкі ад прадпрыемства абавязкова павінна быць заверана пячаткай прадпрыемства або аддзела кадраў прадпрыемства.

Пры згодзе кіраўніка ад прадпрыемства на аплату работ па кіраўніцтве вытворчай пераддыпломнай практыкай, , неабходна прадставіць наступныя дакументы:

1. Дагавор на выкананне працы па кіраўніцтву вытворчай пераддыпломнай практыкай (бланкі можна спампаваць на сайце БДТУ) . Глядзіце прыклады запаўнення Дамовы.

2. Акт прыёмкі выкананых работ па кіраўніцтву вытворчай пераддыпломнай практыкай (гл. прыклад запаўнення).

3. Копія страхавога пасведчання кіраўніка пераддыпломнай практыкі студэнта (-ов) (прадастаўляецца на адваротным баку акта выкананых работ).

4. Копія дыплома кандыдата (доктара) навук, калі кіраўнік мае навуковую ступень.

5. Калі пасля атрымання дыплома змянялася прозвішча кіраўніка практыкі, то прадставіць копію пасведчання аб шлюбе

Студэнты, якія праходзілі вытворчую практыку па-за г. Мінскам і навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, маюць права на аплату транспартных і іншых расходаў пасля прадастаўлення ў бухгалтэрыю БДТУ даведкі ўстаноўленага ўзору (бланкі дакументаў можна спампаваць на сайце БДТУ)

Праграма вытворчай пераддыпломнай практыкі

Программа производственной технологической практики

Праграма дзяржэкзамена па спецыяльнасці "Турызм і прыродакарыстанне". Стандарт 2013 г. (4 гады навучання)


 Праекты (работы)  курсавыя. Патрабаванні і парадак падрыхтоўкі, прадстаўленне да абароны і абарона

 Выпіска кафедры з патрабаванняў па афармленні курсавых работ


Форма заяўкі на размеркаванне

Правілы афармлення дыпломнага праекта

Па дысцыплінах спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне"

Пералік пытанняў па курсе «Фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму»

Кароткі канспект лекцый па курсе «Экскурсазнаўства»

Вопросы к экзамену по курсу «Страноведение и краеведение»

Вопросы к экзамену по дисциплине «Агульная біялогія»

Вопросы к экзамену по дисциплине «Міжнародны турызм» (спецыяльнасць 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне")

Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Міжнародны турызм"(спец. 1-26 02 02-05 «Менеджмент (міжнародны)»)

Пытанні да іспыту па дысцыпліне «Энтамалогія»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне «Мікалогія»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Турыстычно-аздараўлялная дзейнасць»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне «Планаванне і арганізацыя экалагічнага турызму»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне «Тэхналогія і арганізацыя экскурсійных паслуг»

Пытанні да іспыту па дысцыпліне "Экалогія з асновамі энергазахавання"

Пытанні да іспыту па дысцыпліне «Гасцінічны і рэстаранны бізнэс»

Пытанні да заліку па дысцыпліне «ТУРАПЕРЭЙТЫНГ»

 

Біялогія лясных звяроў і птушак.  Для спецыяльнасці 1-89 02 02 "Турызм і прыродакарыстанне"

- Электронны вучэбна-метадычны комплекс

Лекцыі (Лясная гаспадарка) Роўкач А.І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Лекцыі (Турызм і прыродакарыстанне) Роўкач А.І.   12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Тесты для самоконтроля

Пытанні да экзамена. А.І. Роўкач. Спецыяльнасць -Турызм і прыродакарыстанне.

Фауністычныя рэсурсы экалагічнага турызму

     - Электронный учебно-методический комплекс 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" 

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесагаспадарчы факультэт)

     - Учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование(Завочны факультэт)

     -  Фаунистические ресурсы экологического туризма: пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / А. И. Ровкач. – Минск: БГТУ, 2012. – 284 с.

     - Фаўністычныя рэсурсы экалагічнага турызму.

Тексты лекций. Ровкач А.И.  

Прэзентацыі лекцый. Роўкач А.І. 

      - Материалы лабораторных занятий 

      - Материалы практических занятий 

      - Фаунистическим ресурсам экологического туризма. Вопросы к экзамену. Ровкач А.И.

      - Методические указания по учебной практике по фаунистическим ресурсам экологического туризма

Основы ведения лесного и охотничьего хозяйства / Ровкач А.И., Санкович М.М., Юшкевич Н.Т. - Минск: БГТУ, 2011. - 104 с.

Паляўніцтвазнаўства і паляўнічы турызм

    - Типовая учебная программа для специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" (Лесагаспадарчы факультэт)

 

1. Біялогія лясных звяроў і птушак. Для спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка"

     -  Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Лесагаспадарчы факультэт)

     - Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 01  "Лясная гаспадарка" (Завочны факультэт)

     - Методические указания по учебной практике по биологии лесных зверей и птиц

     - Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Падручнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» вышэйшых навучальных устаноў / А.І. Роўкач.‑Мн.: БДзТУ, 2005.

     -  Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі паляўніцтвазнаўства: Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні па аднайменным курсе для студэнтаў завочай формы навучання спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» / А.І. Роўкач.‑ Мн.: БДзТУ, 2007.

     -  Пытанні да экзамена па дысцыпліне Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення Роўкач А.І.

2. Паляўніцтвазнаўства і паляўнічая гаспадарка

 - Типовая учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" (Лесагаспадарчы факультэт)

Болезни диких животных: Учеб. пособие для студ. специальности "Лесное хозяйство" / В.Ф. Литвинов, Н.Ф. Карасёв, В.А. Пенькович. -- Мн. БГТУ, 2003

3. Паляўніцтвазнаўства

    - Учебная программа для специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" специализации 1-75 01 01 02 "Лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом" (Лесагаспадарчы факультэт)

4. Экалогія з асновамі  метэаралогіі

ЭУМК  Экология с основами метеорологии (для специальностей 1–75 01 01 Лесное хозяйство и 1–75 02 01 Садово-парковое строительство)

Типовая программа для специальностей 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" и 1-75 02 01 "Садово-парковое строительство

Программа по учебной практике "Лесная метеорология" (1-75 01 01 "Лесное хозяйство")

Программа по учебной практике "Экололгия и метеорология" (1-75 02 01 и "Садово-парковое строительство)

Тэксты лекцый. Ражкоў Л.М.

Экзаменационные вопросы (лесное хозяйство)

Экзаменационные вопросы (садово-парковое строительство)

Экзаменационные вопросы (заочный факультет)

Вопросы к экзамену по дисциплине «Экология с основами метеорологии»

5. Побочное лесопользование с основами пчеловодства

 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство"

Культивирование голубики узколистной (Vaccinium angustifoliumAit.) в Белорусском Поозерье / О. В. Морозов [и др.]. – Минск: БГТУ, 2016. – 195 с.

Побочное лесопользование: метод. указания к практическим занятиям для студентов специальности1-75 01 01 «Лесное хозяйство» специализации1-75 01 01 02 «Лесоохотничье хозяйство и побочное пользование лесом» / сост. : Д. А. Подошвелев [и др.]. – Минск: БГТУ, 2018. – 50 с.