Навуковая школа

1. ГІСТОРЫЯ СТАНАЎЛЕННЯ НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ

Ў ГАЛІНЕ ХІМІЧНАЙ ПЕРАПРАЦОЎКІ ДРАЎНІНЫ

 

     Навуковая школа ў галіне хімічнай перапрацоўкі драўніны пачала фарміравацца Ў 1964 г . пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры хімічнай тэхналогіі драўніны, дактара тэхнічных навук, прафесара Холькіна Юрыя Іванавіча (1964-1976 гг.) і дэкана факультэта тэхналогіі арганічных рэчываў, доктара хімічных навук, прафесара Рэзнікава Усевалада Міхайлавіча пры непасрэдным удзеле доктара тэхнічных навук, прафесара Горскага Геральда Міхайлавіча (1964-1999 гг.), доктара тэхнічных навук, прафесара Калеснікава Віталя Леанідавіча (1965-1990 гг., загадваў кафедрай цэлюлозна-папяровай вытворчасці ў перыяд 1967-1983 гг.), доктара тэхнічных навук, прафесара Салаўёвай Тамары Уладзіміраўны (з 1963 i па цяперашні час) і кандыдата хімічных навук, дацэнта, дэкана хіміка-тэхналагічнага факультэта Клюева Юрыя Пятровіча (1965-1968 гг.). 
     Далейшае развіццё навуковая школа атрымала ў наступныя гады пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры гідролізных, лесахімічных i мікрабіялагічных вытворчасцяў, дэкана факультэта тэхналогіі арганічных рэчываў (1968-1976 гг.), доктара тэхнічных навук, прафесара Марозава Яўгена Піліпавіча (1976-1987 гг.), а затым - пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны, кандыдата хімічных навук, дацэнта Ламоткiна Аляксандра Іванавіча (1988-2008 гг.). З 2008 г. i па цяперашні час працягваецца развіццё навуковай школы ў галіне хімічнай перапрацоўкі драўніны пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны, доктара тэхнічных навук, прафесара Чорнай Наталлі Віктараўны пры непасрэдным удзеле доктара тэхнічных навук, прафесара Салаўёвай Тамары Уладзіміраўны (працуе з 1963 г. i па цяперашні час) і доктара тэхнічных навук Балтоўскага Валерыя Станіслававіча (працуе з 1971 г. i па цяперашні час).

2. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ НАВУКОВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ,  

ЯКІЯ ПРАВОДЗЯЦЦА Ў РАМКАХ НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ

 

     Распрацоўка новых тэхналогій атрымання цэлюлозы, паперы, кардону, драўнянастружкавых i драўнянавалакністых пліт, біяканверсіі i лесахімічнай перапрацоўкі драўнянай сыравіны на aснове раскрыцця механізмаў хімічных ператварэнняў кампанентаў драўніны (лігніну, геміцэлюлозы, цэлюлозы) на стадыях тэхналагічных працэсаў i накіраванага на актывавання з мэтай рэсурсазберажэння, энергазберажэння i імпартазамяшчэння.

 

3. АСНОЎНЫЯ НАВУКОВЫЯ ВЫНІКІ

 

     Рэзнікаў В.М. (1964-1989 гг.) Сфармуляваў i даказаў шэраг тэарэтычных канцэпцый ў хіміі лігніну. Яго даследаванні па пераўтварэнні лігніну ў арганічных растваральніках з'яўляюцца «піянерскімі» ў цэлюлозна-папяровай прамысловасці. Пад яго кіраўніцтвам распрацаваны шэраг экалагічна бяспечных спосабаў атрымання цэлюлозы ў водна-арганічных асяроддзях. Ён кіраваў працамі па давядзенні да прамысловых маштабаў новага спосабу атрымання воцатнай цэлюлозы, які мае замкнёны тэхналагічны цыкл i не суправаджаецца забруджваннем паветранага асяроддзя шкоднымі выкідамі. Рэзнікаў В.М. апублікаваў 3 манаграфіі, сярод якіх фундаментальнай з'яўляецца «рэакцыйная здольнасць лігніну» (Рэзнікаў В.М., Шарыгіна М.М., Ёлкін В.У.). Ён з'яўляецца аўтарам большай за 100 навуковых прац.

     Пад кіраўніцтвам Холькiна Ю.І. (1964-1976 гг.) на кафедры праводзіліся навукова-даследчыя работы, накіраваныя на вывучэнне хімічнага саставу драўніны ў залежнасці ад умоў яе хімічнай перапрацоўкі. Вялікая ўвага надаваў ўдасканаленню метадаў атрымання фурфурола i іншых прадуктаў гідролізу драўніны. Глыбокія даследаванні праведзены iм па праблеме, звязанай з вывучэннем працэсу аўтаакiслення фурфуролу, а таксама ў галіне біялагічнай i фізічнай хіміі. Іншым важным напрамкам даследаванняў пад кіраўніцтвам Холькiна Ю.І. з'яўляецца мадыфікацыя драўніны фурановымi смоламі. Пад яго кіраўніцтвам распрацаваны комплекс газахраматаграфiчных метадаў аналізу драўняннаў расліннай сыравіны, а таксама разнастайных тэхнічных прадуктаў i паўпрадуктаў гідролізных i цэлюлозна-папяровых вытворчасцяў. Холькiн Ю.І. з'яўляецца аўтарам 2 манаграфій, 114 навуковых артыкулаў i 10 вынаходнiцтваў.

     Пад кіраўніцтвам Марозава Я.П. (1976-1987 гг .) на кафедры праводзіліся працы, накіраваныя на распрацоўку новых тэхналагічных працэсаў атрымання фурфуролу з пентазанаутрымальнай расліннай сыравіны з ужываннем солевых каталізатараў. Гэты напрамак работ з прычыны яго актуальнасці i высокай эфектыўнасці бый уключаны ў Дзяржаўны план развіцця народнай гаспадаркі былога СССР на 1980- 1985 гг. Даследаванні скончыліся распрацоўкай новага тэхналагічнага працэсу вытворчасці фурфуролу, ўкараненне якога на прадпрыемствах галіны ў той час прыносіла штогод эканамічны эфект большай за 2 млн. руб. Вучоным апублікаваны 2 манаграфіі І звыш 110 навуковых прац, атрымана 18 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы.

     Пад кіраўніцтвам Клюева Ю.П. (1964-1976 гг.) на кафедры праводзіліся даследаванні па вывучэнні каталітычных ператварэнняў тэрпенаў пад уздзеяннем кіслых каталізатараў, што дазволіла знайсці новыя напрамкі па сінтэзе другасных прадуктаў на аснове каніфолі i шкіпінару. Ім апублікавана большай за 50 навуковых прац i атрымана 10 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы.

  Пад кіраўніцтвам Калеснікава В.Л. (з'яўляўся загадчыкам кафедры цэлюлозна-папяровай прамысловасці ў 1967-1983 гг. i дацэнтам гэтай кафедры ў перыяд 1965-1967 гг. i 1983-1990 гг.) развіваўся новы навуковы напрамак па выкарыстанні хімічных дабавак у рэжымам гетэраадагуляцыi для павышэння якасці паперы i кардону са складаных валакнiсеых кампазітаў. Для павышэння эфектыўнасці даследаванняў i ўкаранення iх у прамысловасць Калеснікаў В.Л. ў 1974 арганізаваў галіновую навукова-даследчую лабараторыю цэлюлозна-папяровых вытворчасцяў, аб выніковасці дзейнасці якой сведчылі штогадовыя эканамічныя эфекты на папяровых i кардонных прадпрыемствах СССР у аб'ёме большай за 1 млн. руб. Калеснікаў В.Л. з'яўляецца аўтарам 230 навуковых прац, 4 патэнтаў i 65 аўтарскіх пасведчанняў i патэнтаў на вынаходніцтвы.

     Пад кіраўніцтвам Горскага Г.М. (1964-1999 гг.) развіваўся навуковы напрамак па выкарыстанні хімічных валокнаў i сувязных пры вытворчасці спецыяльных відаў паперы i кардону, якія выкарыстоўваюцца ў розных галінах народнай гаспадаркі. Ён з'яўляўся членам двух Саветаў па абароне доктарскіх i кандыдацкіх дысертацый. Горскі Г.М. з'яўляецца аўтарам большай за 200 публікацый, у тым ліку 70 аўтарскіх пасведчанняў i патэнтаў на вынаходніцтвы.

     Пад кіраўніцтвам ЛамоткІна А.І. (1988-2008 гг.) на кафедры пачаўся паспяхова развівацца лесахімічны напрамак. Былі распрацаваны i ўкаранёны ў вытворчасць тэхналогія атрымання тэрпеномалеiновых смол, N-оксiэтылiмiдe тэрпенамалеiнавай смалы, тэхналогіі новых клеевых саставаў для гідрафабізацыi паперы i кардону, этыкетаванне шклатары лакафарбавых матэрыялаў, якія валодаюць спецыфічнымі ўласцівасцямі, шэрагу мадыфікатараў для палімерных кампазіцыйных матэрыялаў, Тэхналогія атрымання медыцынскага бярозавага дзёгцю, Праведзена работа па арганізацыі вытворчасці драўнянага вугалю, антысептычнага саставу АС-1. У 1988 тэхналогія атрымання антысептычнага саставу АС-1 прададзена па ліцэнзіі фірме ОБФ (Фінляндыя). Ламоткин А.І. з'яўляецца аўтарам большай за 300 навуковых артыкулаў, мае 44 аўтарскіх сведчанні i патэнты на вынаходніцтвы.

     Пад кіраўніцтвам Балтоўскага В.С. (працуе з 1971 г. і па цяперашні час) даследаваны ўплыў энергіі электрамагнітнага поля звышвысокіх частот на цэлюлозу і лігнацэлюлозныя матэрыялы, распрацавана Тэхналогія комплекснай перапрацоўкі расліннай біямасы, якаючы забяспечвае павышэнне эфектыўнасці гідралітычнай дэструкцыі поліцукрыдаў, вадкаснай дэгідратацыі пентозы ў фурфурол пад уздзеяннем ЗВЧ-энергіі і біяканверсіі целалігніну ў бялокзмяшчальную кармавую дабаўку. Даследаваны працэс біяканверіі верхавога сфагнавага торфу з нізкай ступенню раскладання і распрацаваны тэхналагічны працэс вытворчасці вугляводна-бялковай кармавой дабаўкi, які адпрацаваны ў доследна-прамысловых умовах. Кармавая дабаўка на аснове торфу з нізкай ступенню раскладання прайшла палявыя выпрабаванні ў РУП «Інстытут жывёлагадоўлі НАН Беларусі", якія паказалі эфектыўнасць і мэтазгоднасць яе прымянення. Ім апублікавана 2 манаграфіі і 140 навуковых прац. Вучоны  з'яўляецца аўтарам 15 аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў на вынаходніцтвы.

     Пад кіраўніцтвам Салаўёвай Т.В. (працуе з 1963 і па цяперашні час) у рамках выканання заданняў ДНТП "Рэсурсазберажэнне-2010" распрацавана рэсурсазберагальная тэхналогія вытворчасці паперы для друку, заснаваная на скарачэнні ў кампазіцыі ўдзельнага выдатку цэлюлозы за кошт выкарыстання мадыфікаванага карбанатнага напаўняльніка, павелічэння долі лісцевой цэлюлозы і ўжывання ў якасці асноўнага кампанента састава для паверхневай праклейкі айчыннага крухмалу, мадыфікаванага ферментавання. Па распрацаванай рэсурсазберагальнай тэхналогіі з 2009 на ПУП «Папяровая фабрыка» Дзяржзнака пачата серыйная вытворчасць дадзенай паперы. У рамках выканання заданняў «абарона дакументаў» распрацавана І ўкаранёна Тэхналогія вытворчасці паперы дакументнай на ПУП «Папяровая фабрыка» Дзяржзнака. Выпуск прадукцыі па распрацаванай тэхналогіі пачаўся ў 2009 і працягваецца да цяперашняга часу. У межах выканання заданняў ДНТП «Кіраванне лясамі і рацыянальнае лесакарыстанне» распрацавана і ўкаранёна тэхналогія рацыянальнага выкарыстання сыравіны ў вытворчасці драўнянастружкавых пліт, заснаваная на выкарыстанні камбінаванага сувязнога з мэтай скарачэння расходаў умацоўваючай дабаўкі ва ўмовах павышанага ўтрымання ў кампазіцыі мяккіх драўняных адходаў. Пры выкарыстанні распрацаванай тэхналогіі расход карбамідафармальдэгіднай смалы скарачаецца на 8-14% за кошта выкарыстання ў саставе сувязнога крухмалу, мадыфікаванага ферментаваннем. Пры гэтым доля мяккіх драўняных адходаў у кампазіцыі ў выглядзе апілак павялічылася на 11%. Тэхналогія ўкаранёна ў цэху ДСтП ААТ «Віцебскдрэў». За перыяд асваення і ўкаранення тэхналогіі (2007-2009 гг.) выпушчана большай за 4500 м3 драўнянастружкавых пліт на суму больш 1946 млн. руб. Салаўёва Т.В. з'яўляецца аўтарам 1 манаграфіі, больш за 245 навуковых публікацый, 47 вынаходак, 3 дапаможнікаў  і 3 навучальных дапаможнікаў .

     Пад кіраўніцтвам Чорнай Н.В. (працуе з 1981 г. і па цяперашні час) развіваецца навуковы напрамак па ўдасканаленні тэарэтычных уяўленняў аб працэсах праклейкі, напаўнення і ўмацавання паперы і кардону ў кіслай і нейтральным асяроддзях шляхам зрушэння, праходзячых працэсаў з традыцыйнага рэжыму гомокоагуляцыі ў больш эфектыўны рэжым гетероадагуляцыі за кошта пептызацыі рознай велічыні і буйнадысперсных коагулятаў і атрымання новых комплексаў у выглядзе дробнадысперсных і станоўча зараджаных пептызаваных часціц. Па заданнях дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм «Рэсурсазберажэнне», «Імпартазамяшчэнне», «Малатанажная хімія» і «Энергазберажэнне» вынікі даследаванняў ўкаранёны на вядучых прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь (ААТ «Папяровая фабрыка" Спартак "», ААТ «Добрушская папяровая фабрыка" Герой Працы"», ААТ «Слонімскі кардонна-папяровы завод" Альбярцін "», ПУП «Папяровая фабрыка» Дзяржзнака, ААТ «Пухавіцкая кардонная фабрыка», ІП «Прынткорп») і Украіны (ААТ «Кіеўскі кардонна-папяровы камбінат»). Гэта дазволіла атрымаць значны эканамічны эфект за кошта эканоміі 30-40% праклейваючых рэчываў і 20-30% напаўняльнікаў, а таксама зніжэння выдаткаў умацоўваючых дабавак на 10-15% і электраліта ў 2,5-4,0 разы.  Чорная Н.В. з'яўляецца аўтарам 2 манаграфій, 228 навуковых публікацый, 32 вучэбна-метадычных работ і 22 аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў на вынаходніцтвы .
 

4. КОЛЬКАСНЫ I ЯКАСНЫ СКЛАД 

НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ

 

    З навуковай школы ў галіне хімічнай перапрацоўкі драўніны выйшлі 8 дактароў навук: Рэзнікаў У.М. (1972 г.), Марозаў Я.П. (1981), Калеснікаў В.Л. (1988), Горскі Г.М. (1990) . Зільберглейт М.А. (1991 г.), Салаўёва Т.В. (1998 г.), Чорная Н.В. (2007 г.), Балтоўскі В.С. (2012).
    Усяго падрыхтавана 54 кандыдата навук, у тым ліку:
- пад кіраўніцтвам Рэзнікава В.М. абарона 14 кандыдацкіх дысертацый;
- пад кіраўніцтвам Холькіна Ю.І. абаронена 3 кандыдацкія дысертацыі (Чарняева Г.М., Степавая Л.П., Ручай Н.С. і Балтоўскі В.С.); 
- пад кіраўніцтвам Марозава Я.П. абаронена 3 кандыдацкія дысертацыі (Шкут У.М, Собалеў У.І., Цэдрык Т.П.);
- пад кіраўніцтвам Клюева Ю.П. абаронена 1 кандыдацкая дысертацыя (Ламоткин А .І.);
- пад кіраўніцтвам Калеснікава В.Л. абаронена 6 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Валендо П.Ф., Грыдзюшка Г.С, Цыбаков М. Я., Чорная Н.В., Темрук У. І., Эмелло Г.Г.);
- пад кіраўніцтвам Горскага Г.М. абарона 9 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Арэхаў Б.В., Юшкова Г.І., Жыхараў В.А. , Камароўскі Е.Г., Юшчанка Н.І., Макіевская С.І., Бандарэнка Ж.У., Шлык Е.Г., Губараў А.А.);
- пад кіраўніцтвам Ламоткіна А.І. абаронена 3 дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Праневіч А.М., Флэйшар В.Л., Шпак С.І.);
- пад кіраўніцтвам Балтоўскага В.С. абаронена 3 дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Някрасаў Д.У., Астравух А.В., Пагарэлава Ю.М.);
- пад кіраўніцтвам Салаўёвай Т.В. абаронена 9 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Снапкоў В.Б., Марцуль В.М., Грошаў І. М., Хмызаў І.А., Кац Л.І., Кузёмкін Д.У., Дубадзелава Е. У., Пенкін А.А., Гаржанаў В.У.);
- пад кіраўніцтвам Чорнай Н.В. абаронена 4 дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук (Жаўняровіч М.В., Чубис П.А., Касцюкевіч А.А., Драпеза А.А.), пры яе навуковым кансультаванні абаронена 1 доктарская дысертацыя (Балтоўскі В.С. ).
    У цяперашні час працягваюць развіваць дасягненні навуковай школы на кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны 13 чалавека, з іх дактароў навук -3 (Чорная Н.В., Салаўёва Т.В., Балтоўскі В.С.); кандыдатаў навук - 11 (Хмызаў І.А., Бандарэнка Ж.У., Жаўняровіч М.В., Флейшэр В.Л., Кардаш Ю.М., Пенкін А.А., Шпак С.І., Чубис П. А., Горжанаў В.У., Драпеза А.А., Шышакоў А.П.).

5. МАНАГРАФII

1. Рэзнікаў, У.М. Рэакцыйная здольнасць лігніну / В.М. Рэзнікаў, М.М. Шорыгина, В.У. Ялкіна. - М .: Навука, 1976. - 368 с.
2. Рэзнікаў, У.М. Тэорыя перколяционного гідролізу расліннага сыравіны / В.М. Рэзнікаў. - М .: ляснемся прамысловасць, 1964. - 182 с.
3. Рэзнікаў, У.М. Хімія сульфитных метадаў делигнификации драўніны / В.М. Рэзнікаў, К.Г. Боголицин . - М .: Экалогія, 1994. - 288 с.
4. Рэзнікаў, У.М. Кіраўнік 4. Фізічныя ўласцівасці лігніну (с. 64-122) /В.М. Рэзнікаў, А.Д. Аляксееў, Л.П . Гольман // Кніга: Дасягненні І Праблемы хіміі лігніну / Аўтары: О.П. Грушнік, В.У. Ялкіна. - М .: Навука, 1973. - 342 с.
5. Холькин, Ю.І. Храматаграфія Ў хіміі драўніны / Ю.І. Холькин. - М .: ляснемся прамысловасць, 1968. - 287 с. 
6. Маразоў, Я.Ф. Вытворчасць фурфурола (Термокаталитическая канверсія м масаперанос Ў гетерофазном працэсе атрымання фурфурола) / Я.Ф. Маразоў,. пад . рэд. Л.У. Эпштэйна. - М .: ляснемся прамысловасць, 1979. - 199 с.
7. Салаўёва, Т.В. Кудзелістыя паўфабрыкаты высокая выхаду на Аснова дефибраторной масы / Т.В. Словьева, І.А. Хмызов , Д.У. Куземкіна. - Мн .: БДТУ, 2004 г. - 160 с.
8. Балтоўскі, В.С. Новыя тэхналагічныя працэсы гідралітычнай І біяхімічнай перапрацоўкі расліннай біямасы / В.С. Балтоўскі. - Мн .: БДТУ, 2009. - 194 с.
9. Чорная, М.В.  Проклейка паперы І Кардона Ў кіслай І нейтральнай асяроддзях / М.В. Чорная, А.І. Ламоткин. - Мн .: БДТУ, 2003. - 345 с.
10. Чорная, М.В. Тэорыя І Тэхналогія клееных відаў паперы І Кардона / М.В. Чорная. - Мн .: БДТУ, 2009. - 394 с.

6. НАВУКОВЫЯ СУВЯЗІ З АЙЧЫННЫМI НАВУКОВЫМI АРГАНIЗАЦЫЯМI

I МIЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ СУПОЛЬНАСЦЮ

     Актыўна развіваюцца навуковыя сувязі з замежнымі І айчыннымі навуковымі арганізацыямі. Падпісаны рамачны дагавор аб супрацоўніцтве і сумеснай дзейнасці паміж БДТУ (пры непасрэдным удзеле кафедры ХПД) і Лаппеенрантским тэхналагічным універсітэтам (Фінляндыя). Кафедра прымае ўдзел у сумесным праекце Рэспублікі Беларусь І Латвійскай Рэспублікі ў рамках Пагаднення Паміж Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам адукацыі і навукі Латвійскай Рэспублікі аб навуковым супрацоўніцтве (назва праэкта: "Ацэнка колькасці хвойнай драўнянай зеляніны Гродзенскай вобласці і вывучэнне яе якаснага складу»). Кафедра ўзаемадзейнічае з Краснаярскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэтам ( Расія) у галіне сістэмы адукацыі і навукі.
    Кафедра падтрымлівае творчыя сувязі з нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і БДУ. Па асноўных напрамках супрацоўніцтва праводзяцца пошукавыя НДР па ўдасканаленні тэхналагічных працэсаў хімічнай перапрацоўкі драўніны. У прыватнасці, з мэтай аб'яднання і эфектыўнага выкарыстання навукова-тэхнічнага патэнцыялу для развіцця фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, інавацыйнай дзейнасці ў галіне лесахіміі, павышэння кваліфікацыі спецыялістаў і падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі на базе Інстытута хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі і кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны БДТУ створана і функцыянуе Навукова-даследчая лабараторыя лесахіміі двайнога падпарадкавання.

 

7. ГРАМАДСКАЕ ПРЫЗНАННЕ НАВУКОВАЙ ШКОЛЫ.

 

Прафесара Рэзнікаў В.М. узнагароджаны двума ордэнамі "Чырвоная Зорка» (1944 г., 1945 г.)., медалямі «За ПЕРАМОГА над Германіяй» (1946 г.), «За ўзяцце Берліна» (1946 г.), «За Працоўную адзнаку "(1961), а таксама юбілейнымі медалямі" 20 гадоў Перамогі Ў Вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг. »(1965 г.),« 50 гадоў Узброеных сілам СССР »(1967),« За доблесную Праца. У адзначэнне 100 -годдзю в е дня нараджэння У.І. Леніна »(1970 г.). Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай АПРА-кацыі БССР, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета »(1980 г.). Траўні 8 урадавых узнагарод, знак «Пераможца сацспаборніцтва »(1976., 1977), ганаровае званне« Заслужаны работнік народнай адукацыі БССР ».
прафесара Марозаў Я. узнагароджаны медалямі "За доблесную Праца Ў Вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг." (1946) г., «За доблесную Праца. У адзначэнне 100-годдзю з дня нараджэння У.І. Леніна »(1970 г.),« 30 гадоў перамогі Ў Вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг. »(1975 г.),« 40 гадоў перамогі Ў Вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг. »(1987 г.) Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Минвуза БССР (1976 г., 1982 г.), Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1980), Ганаровымі граматамі інстытута (1972 г., 1978 г., 1980, 1984) , знаках «Пераможца сацспаборніцтва» (1974 г., 1981, 1982) і знак «За выдатныя поспехі Ў Працы Ў галіне вышэйшай адукацыі» (1986 г.).
Дацэнт Клюеў Ю.П. узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайне 2-й Стэп -ні , медалямі «За ПЕРАМОГА над Германіяй» (1945 г.), а таксама юбілейнымі медалямі "20 гадоў Перамогі Ў Вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг.» (1965 г.), «30 гадоў Перамогі Ў Вялікай айчыннай вайне 1941- 1945 гг . »(1975 г.),« 50 гадоў Узброеных сілам СССР »(1968 г.),« 60 гадоў Узброеных сілам СССР »(1978 г.),« За доблесную Праца. У адзначэнне 100-годдзю з дня нараджэння У .І. Леніна »(1970 г.) Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Минвуза БССР (1968 г., 1980 г., 1984 г.), Ганаровымі граматамі БТІ (1965, 1968, 1972, 1974 г.), знаках« Пераможца сацспаборніцтва »(1978 г. ), ордэнам Айчыннай вайне 1-ай ступені (1985 г.).
прафесара Горскі Г.М. узнагароджаны Ганаровай граматай Минвуза БССР, Ганаровай граматай БДТУ, значком «Вынаходнік СССР». Неаднаразова ўзнагароджваўся Ганаровымі граматамі універсітэта.
Дацэнт Ламоткин А. І. узнагароджаны знаках «Пераможца сацспаборніцтва» (1985 г.), Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1983 г.), медалём "За працоўныя заслугі» (2005 г.), знаках «Выдатнік адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2007 г.).
прафесара Салаўёва Т.В. ўзнагароджана медалём за працоўныя заслугі (2005 г.), граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР (1980), Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі Беларускай ССР (1985 г.) і канцэрна «Беллеспаперапрам» (1990 г., 2005 г.) , лаўрэат прэміі прафсаюзаў Рэспублікі Беларусь.
прафесара Балтоўскі В.С. узнагароджаны ганаровымі граматамі канцэрна «Беллеспаперапрам» (2005 г.) і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2012 г.).
Заг. кафедры Чорная М.В. ўзнагароджана Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2007 г.), канцэрна «Беллеспаперапрам» (2005 г.) і Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (2010), а таксама знаках «Выдатнік адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2009 г.).

За навуковыя дасягненні, дасягнутыя членамі навуковай школы, атрыманы наступныя медалі І дыпломы

Прафесара Марозаў Я.Ф. за працы "Даследаванне, распрацоўка І ўкараненне тэхналогіі атрымання фурфурола ў е ужываннем низкомодульного змочвання сыравіны каталізатарам у падальным пласце І двухфазнай апрацоўкі сустрэчнымі патокамі пара» ўдастоены іншы прэміі Усесаюзнага конкурсу на Лепшыя навукова-даследчыя І вытворча-тэхнічныя работы па хіміі І хімічнай тэхналогіі.
прафесара Марозаў Я.Ф. па выніках Усесаюзнага конкурсу на Лепшыя навуковыя Працы, выкананыя Ў Вышэйшая навучальных ўстанавіла, Яго манаграфія «Вытворчасць фурфурола» Ў 1980 удастоена іншы прэміі І дыпломы Міністэрства вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР І ЦК прафсаюзаў работнікаў асветы, вышэйшай школы І навуковых устаноў.
матэрыялазберагальныя Тэхналогія акультурвання макулатуры (аўтар Чорная М.В.), прадстаўленая на ВДНГ у рамках Міжнароднага конкурсу маладых навукоўцаў (г. Маскве, да ды 14-18 мая 1984 г.), ўзнагароджана бронзавым медалём ВДНГ.
рэсурсазберагальных кампазіцыя для выРабы малотоксичных драўнянастружкавых пліт (аўтары - Салаўёва Т.В. і інш.), прадстаўленая Ў рамках VII Міжнароднага салона інавацый І інвестыцый (г. Маскве, да ды 5-9 лютага 2007), адзначана сярэбраным медалём.
рэсурсазберагальных тэхналогій атрымання Ў нейтральнай асяроддзі высакаякасных клееных відаў паперы І Кардона (аўтары: Чорная М.В., Ламоткин А.І., Флэйшар В.Л.,), прадстаўленая на конкурс інавацыйных праектаў на Пецярбургскай тэхнічнай кірмашы (Санкт-Пецярбург, 13-15 сакавіка 2012 года), ўзнагароджана дыпломы Пяршай ступені І Залатое медалём.
прафесара Салаўёва Т.В. І заг. кафедры Чорная М.В. - Стыпендыяты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "За Выдатны ўклад у Сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны».