Склад кафедры

Гісторыя кафедры

 

Асновы кафедры філасофіі і права былі закладзены яшчэ ў даваенны перыяд, калі ў 1934 г. была створана кафедра грамадскіх навук. Затым на яе базе ў 1937 г. была створана кафедра марксізму-ленінізму, кіраваў кафедрай з 1934 па 1955 гг. дацэнт М. І. Ахрэмчык. Наступнымі загадчыкамі кафедры былі дацэнт І.В. Яцкевіч (1955-1962 гг.), дацэнт Г. І. Півцайкін (1962-1966 гг.). З пачатку 60-х гадоў з яе складу вылучылася кафедра гісторыі КПСС, якая стала называцца кафедрай марксісцка-ленінскай філасофіі, палітэканоміі і навуковага камунізму. З 1966 г. кафедрай кіраваў дацэнт В. І. Старавойтаў (1966-1979 гг.), затым дацэнт А. В. Патаповіч (1979-1982 гг.). З 1982 па люты 2010 гг. загадчыкам кафедры быў доктар філасофскіх навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі П. А. Вадап'янаў. У гэты перыяд (у 1989 г.) кафедра была ператворана ў кафедру філасофіі і права. У цяперашні час загадчыкам кафедры з'яўляецца дацэнт П. М. Бурак.  На кафедры выкладаецца 13 дысцыплін, вучэбныя заняткі выкладчыкі кафедры праводзяць на ўсіх факультэтах і узроўнях адукацыі, працуючы таксама з замежнымі студэнтамі. На кафедры пастаянна вялася падрыхтоўка навукова-педагагічных кадраў, былі падрыхтаваны і абаронены 1 доктарская і 11 кандыдацкіх дысертацый. Вынікі вучэбна-выхаваўчай, метадычнай і навукова-даследчай работы супрацоўнікаў кафедры знайшлі сваё адлюстраванне ў шматлікіх навуковых публікацыях, вучэбных дапаможніках і метадычных распрацоўках.
 

 

Склад кафедры:

 

 1. Бурак Пётр Міхайлавіч  - загадчык кафедры, дацэнт, к.ф.н.
   

працоўнае месца: каб. 342 корп. 4

e-mail: byrak@belstu.by

чытае курсы: філасофія, філасофія і метадалогія навукі, сацыялогія, сацыялогія арганізацый, філасофскія асновы стратэгіі ўстойлівага развіцця

напрамкі навуковых даследаванняў: філасофія навукі і тэхнікі, метадалогія навуковага пазнання, праблемы каэвалюцыйнай стратэгіі і наасферагенезу, філосфофія наасфернай адукацыі, светапоглядная бяспека грамадства, эвалюцыя постіндустрыялізму і станаўленне наасфернага грамадства, праблемы цывілізацыйнага канфармізму грамадства спажывання

публікацыі:

1.Бурак, П.М. Канстытуяванне наасферных крытэрыяў мадэрнізацыі адукацыі. // П. М. Бурак // Працы БДТУ. Сер.V, Гісторыя, філасофія, філалогія. - 2010. - Вып. XVIII. - С. 117-119.

2. Бурак П. М. Светапоглядная бяспека постіндустрыяльнага грамадства // Працы БДТУ. - 2011. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 84-89.

3. Бурак П. М. Тэхналагічны цыкл інавацыйнасці навучання і выхавання студэнтаў // Працы БДТУ. - 2011. - № 8: Вучэб.-метад.праца. - С. 93-99.

4. Бурак П. М. Светапоглядны крызіс і каэвалюцыйны нігілізм сучаснага грамадства // Працы БДТУ. - 2012. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 92-95.

5. Бурак П. М. Стратэгічныя прынцыпы мадэлявання інавацыйных заказаў ў развіцці вузаўскай адукацыі // Працы БДТУ. - 2012. - № 8: Вучэб.-метад. праца. - С. 23-26.

6. Бурак П. М. Інтэгратыўны падыход у стратэгіі бяспечнай трансфармацыі постіндустрыялізма на постсавецкіх тэрыторыях // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 77-80.

7. Бурак П. М. Выклікі і магчымыя следствы трансфармацыі грамадства ва ўмовах глабалізацыі // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 78-81.

8.Бурак П. М. Філасофія як сацыякультурны феномен / П. М. Бурак // Філасофія. Практыкум: Вучэб. метад. дапаможнік для студэнтаў / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С. 5-12.

9. Бурак П. М. Навука, яе кагнітыўны і сацыякультурны статус // Філасофія. Практыкум: Вучэб. метад. дапаможнік для студэнтаў / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С. 74-82.

10.Бурак П. М. Філасофія як сацыякультурны феномен // Філасофія: Курс лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С. 5-27.

11.Бурак П. М. Навука, яе кагнітыўны і сацыякультурны статус // Філасофія. Курс лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С. 210-234.

12.Філасофія і метадалогія навукі. Хрэстаматыя: Вучэб. дапаможнік для магістрантаў і аспірантаў / аўт.-склад .: П. А. Вадап'янаў, П. М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2011. - 393 с.

13.Бурак П. М. Філасофія: Вучеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2014. - 100С. (Электронны варыянт).

 

 1. Вадап'янаў Павел Аляксандравіч - член-карэспандэнт НАН Беларусі, прафесар, д.ф.н.

працоўнае месца: каб. 304 корп. 

e-mail: vodopyanov@belstu.by

чытае курсы: філасофія, філасофія і метадалогія навукі, філасофскія асновы стратэгіі ўстойлівага развіцця

напрамкі навуковых даследаванняў: філасофія навукі і тэхнікі, адукацыя і станаўленне новай цывілізацыі, праблемы эвалюцыйнай біялогіі, глабальныя экалагічныя праблемы сучаснасці, праблемы міждысцыплінарнага сінтэзу сучаснай навукі

публікацыі:

            

 1. Вадап'янаў, П. А. Устойлівае развіццё як тэарэтычная праблема сучаснай навукі // П. А. Вадап'янаў // Працы БДТУ.Сер.VI, Гісторыя, філасофія, філалогія .. - 2010. - Вып. XVIII.
 2. Вадап'янаў П. А., Кірвель Ч. С. Постіндустрыялізм: праблемы і перспектывы развіцця // Працы БДТУ. - 2011: - № 5 .: Гісторыя, філасофія, філалогія.
 3. Вадап'янаў П. А. Прыярытэты адукацыі ў станаўленні нэаіндустрыялізму // Працы БДТУ. - 2012: - № 5 .: Гісторыя, філасофія, філалогія.
 4. Вадап'янаў П. А. Вытокі экалагічнага крызісу // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія.
 5. Вадап'янаў П. А Станаўленне новай цывілізацыі ва ўмовах біясфернага стагоддзя // Працы БДТУ. - 2014. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія. 

 

 1. Куліс Лідзія Андрэеўна  - дацэнт, к.ю.н.

працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

e-mail: kulis@belstu.by

чытае курсы: гаспадарчае права, асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, асновы ляснога права, асновы права і правы чалавека

напрамкі навуковых даследаванняў: асаблівасці ажыццяўлення гаспадарчай і інвестыцыйнай дзейнасці ў РБ

публікацыі:

      

 

4. Кожыч Наталля Міхайлаўна  - дацэнт, к.ф.н .;

   

працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

e-mail: kogich@belstu.by

чытае курсы: філасофія, сацыялогія, этыка і эстэтыка

напрамкі навуковых даследаванняў: філасофскія праблемы праваслаўнага хрысціянства

публікацыі:

 1. Кожыч, Н. М. Спецыфіка місіянерскай дзейнасці праваслаўнай царквы ў сучасных умовах / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ.Сер. V, Паліталогія, філасофія, гісторыя, філалогія. - 2009 - Вып. XVII. - С. 55- 57.
 2. Кожыч, Н. М. Аасблівасці дыялогу праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. Сер.V, Гісторыя, філасофія, філалогія. - 2010. - Вып. XVIII. - С. 140- 142.
 3. Кожыч, Н. М. Гістарычныя тыпы класічнай філасофіі, Філасофія культуры. / Н. М. Кожыч // Практыкум: Вучеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў завочнай формы навучання па хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцях / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С.13-18; 110-115.
 4. Кожыч, Н. М. Этыка і эстэтыка: тэксты лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў завочнай формы навучання // Н. М. Кожыч Мінск: БДТУ, 2010. - 74 с.
 5. Кожыч, Н. М. Гістарычныя тыпы класічнай філасофіі, Філасофія культуры / Н. М. Кожыч // Філасофія: курс лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. А. Вадап'янаў [і інш.]; П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - С.27-43 .; 301-314.
 6. Кожыч, Н. М. Царкоўна-дзяржаўныя адносіны: гісторыя і сучаснасць / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. - 2011. - №5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 117- 119.
 7. Кожыч, Н. М. Прыярытэты ідэйных установак сучаснага рускага праваслаўя / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. - 2012. - №5: Гісторыя, філасофія, филология.- С. 127- 129.
 8. Кожыч, Н. М. Формы дзейнасці Рускай праваслаўнай царквы ў сучасных умовах / Н. М. Кожыч // Працы БДТУ. - 2013. - №5: Гісторыя, філасофія, филология.- С. 116- 118.

      

 

5. Матусевіч Вольга Аляксандраўна  - дацэнт, к.г.н. 

   

працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

e-mail: matusevich@belstu.by

чытае курсы: сацыялогія, этыка і эстэтыка

напрамкі навуковых даследаванняў: інтэлектуальная гісторыя, гістарычная культура, праблемы фарміравання і функцыянавання сацыяльнай памяці, польская гістарыяграфія гісторыі Беларусі

публікацыі:

1.Матусевич, В.А. Гістарычная свядомасць і калектыўная памяць як прадмет сацыяльна-гуманітарнага пазнання / А.А.Матусевіч // Працы БДТУ. - 2011. № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 111-113.

2. Матусевіч А.А. Стратэгія актыўнага навучання як інавацыйная педагагічная тэхналогія / А.А. Матусевіч // Працы БДТУ. - 2012. № 8: Учеб.-метад. праца. - С. 169-172.

3. Матусевіч А.А. Тэорыя сацыяльнай памяці ў заходнееўрапейскай гуманітарнай навуцы / А.А. Матусевіч // Працы БДТУ. - 2012. № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 107-109.

4. Матусевіч А.А. Польская гістарычная палітыка ва ўмовах трансфармацыі грамадства / А.А. Матусевіч // Працы БДТУ. - 2013. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - С. 113-115.

5. Матусевіч О. А. Мемарыяльнае заканадаўства: генезіс і супярэчнасці // Працы БДТУ. - 2014. - № 5: Гісторыя, філасофія, філалогія. - З 116-118.

 

      6. Сяргеева Яўгена Міхайлаўна  - асістэнт

працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

e-mail: sergeeva@belstu.by

чытае курсы: карупцыя і яе грамадская небяспека, асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, прававое рэгуляванне на рынку нерухомай маёмасці, працоўнае права, асновы права і правы чалавека

напрамкі навуковых даследаванняў: праблемы прававога рэгулявання на рынку нерухомасці

публікацыі: 

            

 

     7. Падручны Міхаіл Віктаравіч  - асістэнт

 працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

e-mail:  sidewinder@belstu.by

чытае курсы: філасофія, сацыялогія, сацыялогія арганізацый

напрамкі навуковых даследаванняў: праблема сінтэзу прыродазнаўчых і сацыягуманітарных ведаў, праблема генна-культурнай каэвалюцыі

публікацыі:

     

 

     8. Полавец Марына Мікалаеўна  - вядучы лабарант

          працоўнае месца: каб. 340 корп. 4

          e-mail: polovec@belstu.by